Bodemonderzoek

Bodemonderzoek, is het nuttig of zinvol? DS milieu-consult kan u antwoord geven op deze vraag. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een grond- en/of grondwateronderzoek uit te voeren:

Van overheidswege

  • Als voorschrift in de vergunning Wet milieubeheer
  • Ter verkrijging van een bouwvergunning
  • Als gevolg van een BSB operatie
  • In het kader van de Wet Bodembescherming
  • Ingevolge het Activiteitenbesluit

Daarnaast kunnen aan- en verkooptransacties en (ver)huurovereenkomsten een aanleiding tot de uitvoering van een bodemonderzoek zijn. Geen enkele situatie, dus ook het uit te voeren bodemonderzoek, is gelijk. U verwacht van ons een op uw situatie afgestemd onderzoek, niet minder maar zeker niet meer. Daarom krijgt u van ons ook geen telefonische offerte. Pas nadat wij ons volledig op de hoogte hebben gesteld van uw specifieke omstandigheden krijgt u van ons vrijblijvend onze aanbieding zodat u vooraf weet waarvoor u betaalt en ook achteraf niet geconfronteerd wordt met onvoorzien meerwerk.


Alleen bedrijven die op grond van de BRL-SIKB 2000 door de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat zijn erkend, mogen veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek verzorgen in het kader van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer. Zij zijn ook de enigen die voor deze activiteit het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB' mogen voeren. DS milieu-consult is zo’n erkend bedrijf.